Liczba wyświetlanych wyników: 2

Mk 1, 12-15

12 Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. 13 A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. 14 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, 15 Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!

(więcej…)

Mt 4, 1-11

Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. 2 A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. 3 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». 4 Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych». 5 Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni 6 i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». 7 Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego». 8 Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych 9 i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». 10 Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz». 11 Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.

Drzewo skrutacji

1

 • Mt 4,1
  • Duch wyprowadził
   • [Ez 3,12]
   • [Ez 3,14]
   • [Ez 8,3]
   • [Ez 11,1]
   • [Ez 11,24]
   • [Ez 43,5]
   • [Dz 8,39]
  • aby był kuszony
   • [Rdz 3,15]
   • [J 14,30]
   • [Hbr 2,18]
    • Rz 3,25
    • 1J 2,2
    • 1J 4,10
    • 1Kor 10,13
   • [Hbr 4,15-16]

2

 • Mt 4,2
  • Wj 34,28
  • Wj 24,18
   • Pwt 9,9
  • 1Krl 19,8
  • głód i pragnienie Jezusa
   • Mt 21,18
   • Mk 11,12
   • J 4,6
   • J 4,31-33
   • J 19,28
   • Hbr 2,14-17

3

 • Mt 4,3
  • przystąpił kusiciel
   • Rdz 3,1-5
   • Hi 1,9-12
   • Hi 2,4-7
   • Łk 22,31-32
   • 1 Tes 3,5
   • Ap 2,10
   • Ap 12,9-11
  • jeśli jesteś Synem Bożym
   • [Mt 3,17]
   • [Łk 4,3]
   • [Łk 4,9]
  • powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem
   • [Wj 16,3]
   • [Lb 11,4-6]
   • [Ps 78,17-20]
    • [Ps 105,40]

4

 • Mt 4,4
  • Pwt 8,3
   • Ps 104,27-29
   • Łk 12,29-30
   • Hbr 13,5-6
  • słowo Boże
   • Prz 4,10
   • Jr 15,16
   • Ps 119,105
   • Iz 55,11

5

 • Mt 4,5
  • [Ne 11,1]
  • [Iz 48,2]
  • [Iz 52,1]
  • [Dn 9,16]
  • [Mt 27,53]
  • [Ap 11,2]

6

 • Mt 4,6
  • Ps 91,11-12
   • Hbr 1,14
    • Mt 18,10
    • Mk 1,13
    • Mt 26,53
    • Łk 1,26

7

 • Mt 4,7
  • Pwt 6,16
   • Wj 17,1-2
   • Ps 106,14
   • Ps 78,18
   • Ps 78,41
   • Ps 78,56
  • Mdr 1,3
  • Jdt 8,12

8

 • Mt 4,8
  • Pwt 34,1-4
  • [Est 1,4]
  • [Ps 49,16-17]
  • [Hbr 11,24-26]
  • [Mt 16,26]
  • [1 P 1,24]
  • [1 J 2,15-16]
  • [Ap 11,15]

9

 • Mt 4,9
  • [J 12,31]
  • [J 14,30]
  • [J 16,11]
  • [Ap 19,16]
  • jeśli oddasz mi pokłon
   • [1 Kor 10,20-21]
   • [2 Kor 4,4]
   • [Ap 19,10]
   • [Ap 22,8-9]

10

 • Mt 4,10
  • Mt 16,23
  • Jk 4,7
  • 1 P 5,9
  • Jemu samemu służyć będziesz
   • [Pwt 6,13-14]
   • [Pwt 10,20]
   • [Joz 24,14]
   • [1 Sm 7,3]
   • [Łk 4,8]

11

 • Mt 4,11
  • Mk 1,14-15
  • Łk 4,14
  • [Łk 22,43]
  • [Hbr 1,6]
  • [Hbr 1,14]
  • [Ap 5,11-12]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)