1Tes 5,24

24 Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.