Mt 9, 36-10,8

36 [Jezus] widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. 37 Wtedy rzekł do swych uczniów, Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. 38 Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. 1 Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. 2 A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, 3 Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, 4 Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. 5 Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. 6 Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. 7 Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. 8 Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

Drzewo skrutacji

36

 • Mt 9,36
  • widząc tłumy litował się nad nimi
   • [Mt 14,14]
   • [Mt 15,32]
   • [Mk 6,34]
   • [Hbr 4,15]
   • [Hbr 5,2]
  • jak owce nie mające pasterza
   • [Mt 10,6]
   • [Mt 15,24]
   • [Lb 27,17]
   • [1 Krl 22,17]
   • [2 Krn 18,16]
   • [Iz 56,9-11]
   • [Jr 50,6]
   • [Ez 34,3-6]
   • [Za 10,2]
   • [Za 11,16]
   • [Za 13,7-8]

37

 • Mt 9,37
  • Łk 10,2
   • Mt 9,37-38
  • J 4,35-38
  • żniwo wprawdzie wielkie
   • [Mt 28,19]
   • [Mk 16,15]
   • [Łk 10,2]
   • [Łk 24,47]
   • [J 4,35-36]
  • ale robotników mało
   • [1 Kor 3,9]
   • [2 Kor 6,1]
   • [Kol 4,11]
   • [1 Tes 5,12-13]
   • [1 Tm 5,17]

38

 • Mt 9,38
  • [Jr 3,15]
   • Ez 34,1+
   • Jr 23,4
  • [Łk 10,1-2]
  • [Dz 8,4]
   • Dz 11,19
  • [1 Kor 12,28]

1

 • Mt 10,1
  • Mk 3,14-15
  • Mk 6,7
   • Mk 3,14n
  • Łk 9,1
  • Mt 8,29+
  • dał im władzę
   • [Mt 28,18-19]
   • [Mk 3,15]
   • [Mk 16,17-18]
   • [Łk 9,1-6]
   • [Łk 10,19]
   • [Łk 21,15]
   • [Łk 24,49]
   • [J 3,27]
   • [J 17,2]
   • [J 20,21-23]
   • [Dz 1,8]
   • [Dz 3,15-16]
   • [Dz 19,15]

2

 • Mt 10,2
  • Mk 3,16-19
  • Łk 6,13-16
  • Dz 1,13
   • Łk 6,14-16p
  • apostołowie
   • [Łk 6,13]
   • [Łk 9,10]
   • [Łk 11,49]
   • [Łk 22,14]
   • [Dz 1,26]
   • [Ef 4,11]
   • [Ap 18,20]
  • Szymon
   • [Mt 4,18]
   • [Mt 16,16-18]
   • [Mk 1,16-17]
   • [Mk 3,16]
   • [Łk 6,14]
   • [J 1,40-42]
   • [Dz 1,13]
   • [1 P 1,1]
   • [2 P 1,1]
  • Andrzej
   • [Mk 1,29]
   • [Mk 3,18]
   • [Mk 13,3]
   • [J 6,8]
   • [J 12,22]
  • Jakub
   • [Mt 4,21]
   • [Mt 17,1]
   • [Mt 20,20]
   • [Mt 26,37]
   • [Mk 3,17]
   • [Łk 5,10]
   • [J 21,2]
   • [Dz 12,2]
   • [1 Kor 15,7]
  • Jan
   • [Łk 22,8]
   • [J 13,23]
   • [J 20,2]
   • [J 21,20]
   • [J 21,24]
   • [Dz 3,1]
   • [1 J 1,3-4]
   • [2 J 1,1]
   • [3 J 1,1]
   • [Ap 1,1]
   • [Ap 1,9]
   • [Ap 22,8]

3

 • Mt 10,3
  • Filip
   • [Mk 3,18]
   • [Łk 6,14]
   • [J 1,43-46]
   • [J 6,5-7]
   • [J 12,21-22]
   • [J 14,9]
  • Tomasz
   • [Łk 6,15]
   • [J 11,16]
   • [J 20,24-29]
   • [J 21,2]
  • Mateusz
   • [Mt 9,9]
   • [Mk 2,14]
   • [Łk 5,2]
  • Jakub
   • [Mt 27,56]
   • [Mk 3,18]
   • [Łk 6,15-16]
   • [Dz 1,13]
   • [Dz 12,17]
   • [Dz 15,13]
   • [Dz 21,18]
   • [Ga 1,19]
   • [Ga 2,9]
   • [Jk 1,1]
  • Juda
   • [J 14,22]
   • [Dz 1,13]
   • [Jud 1]

4

 • Mt 10,4
  • Szymon Gorliwy
   • [Mk 3,18]
   • [Łk 6,15]
   • [Dz 1,13]
  • Judasz
   • [Mt 26,14]
   • [Mt 26,47]
   • [Mt 27,3]
   • [Mk 3,19]
   • [Mk 14,10]
   • [Mk 14,43]
   • [Łk 6,16]
   • [Łk 22,3]
   • [Łk 22,47]
   • [J 6,71]
   • [J 13,2]
   • [J 13,26-30]
   • [J 18,2-5]
   • [Dz 1,16-20]
   • [Dz 1,25]

5

 • Mt 10,5
  • wysłał Jezus
   • [Mt 22,3]
   • [Łk 9,2]
   • [Łk 10,1]
   • [J 20,21]
  • nie idźcie do pogan
   • [Mt 4,15]
   • [J 7,35]
   • [Dz 10,45-48]
   • [Dz 11,1-18]
   • [Dz 22,21-23]
   • [Rz 15,8-9]
   • [1 Tes 2,16]
  • nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego
   • [Łk 9,52-54]
   • [J 4,5]
   • [J 4,9]
   • [J 4,20]
   • [J 4,22-24]
   • [Dz 1,8]
   • [Dz 8,1]
   • [Dz 8,5-25]

6

 • Mt 10,6
  • Idźcie raczej do owiec
   • [Mt 15,24-26]
   • [Łk 24,47]
   • [Dz 3,26]
   • [Dz 13,46]
   • [Dz 18,6]
   • [Dz 26,20]
   • [Dz 28,25-28]
   • [Rz 11,11-15]
  • które poginęły
   • [Ps 119,176]
   • [Iz 53,6]
   • [Jr 50,6]
   • [Jr 50,17]
   • [Ez 34,6]
   • [Ez 34,8]
   • [Ez 34,16]
   • [Mt 18,11]
   • [Łk 15,3-10]
   • [1 P 2,25]

7

 • Mt 10,7
  • Łk 9,52-53
  • J 4,9
   • Łk 10,29-37
  • bliskie już jest Królestwo niebieskie
   • [Mt 3,2]
   • [Mt 11,11-12]
   • [Mt 21,31]
   • [Mt 21,43]
   • [Mt 23,13]
   • [Łk 9,2]
   • [Łk 9,6]
   • [Łk 10,9-11]
   • [Dz 10,25]
   • [Dz 28,31]

8

 • Mt 10,8
  • J 4,40
  • Mt 3,2+
  • Mt 4,17+
  • Łk 10,9
  • Łk 10,11
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie