Mt 4, 12-23

12 Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. 13 Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu [ziem] Zabulona i Neftalego. 14 Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 15 Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! 16 Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. 17 Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. 18 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, [Jezus] ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 19 I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. 20 Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. 21 A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. 22 A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. 23 I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Drzewo skrutacji

12

 • Mt 4,12
  • [Mk 1,14]
  • [Mk 6,17]
  • [Łk 3,20]
  • [Łk 4,14]
  • [Łk 4,31]
  • [J 4,43]
  • [J 4,54]

13

 • Mt 4,13
  • Mt 13,53n
   • Mk 6,1-6
   • Łk 4,16-24

14

 • Mt 4,14
  • tak miało się spełnić słowo proroka
   • [Mt 1,22
   • [Mt 2,15]
   • [Mt 2,23]
   • [Mt 8,17]
   • [Mt 12,17-21]
   • [Mt 26,54]
   • [Mt 26,56]
   • [Łk 22,37]
   • [Łk 24,44]
   • [J 15,25]
   • [J 19,28]
   • [J 19,36-37]
  • Izajasza
   • [Iz 9,1-2]

15

 • Mt 4,15
  • Iz 8,23-9,1
  • Galilea
   • [Joz 20,7]
   • [Joz 21,32]
   • [1 Krl 9,11]
   • [2 Krl 15,29]

16

 • Mt 4,16
  • J 8,12+
  • lud, który siedział w ciemności
   • [Ps 107,10-14]
   • [Iz 42,6-7]
   • [Iz 60,1-3]
   • [Mi 7,8]
   • [Łk 1,78-79]
   • [Łk 2,32]
  • mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło
   • [Hi 3,5]
   • [Hi 10,22]
   • [Hi 34,22]
   • [Ps 44,19]
   • [Jr 13,16]
   • [Am 5,8]

17

 • Mt 4,17
  • Mt 3,2+
  • Mk 1,16-20
  • Łk 5,1-11
  • nawracajcie się
   • [Mt 3,2]
   • [Mt 9,13]
   • [Mt 10,7]
   • [Mk 1,15]
   • [Łk 5,32]
   • [Łk 9,2]
   • [Łk 10,11-14]
   • [Łk 15,7]
   • [Łk 15,10]
   • [Łk 24,47]
   • [Dz 2,38]
   • [Dz 3,19]
   • [Dz 11,18]
   • [Dz 17,30]
   • [Dz 20,21]
   • [Dz 26,20]
   • [2 Tm 2,25-26]
   • [Hbr 6,1]
  • królestwo niebieskie
   • [Mt 11,12]
   • [Mt 13,11]
   • [Mt 13,24]
   • [Mt 13,47]
   • [Mt 25,1]

18

 • Mt 4,18
  • J 1,35-42
  • J 21,3
   • Łk 5,4-10

19

 • Mt 4,19
  • Mt 13,47-50
  • pójdźcie za Mną
   • [Mt 8,22]
   • [Mt 9,9]
   • [Mt 16,24]
   • [Mt 19,21]
   • [Mk 2,14]
   • [Łk 5,27]
   • [Łk 9,59]
   • [J 1,43]
   • [J 12,26]
   • [J 21,22]
  • uczynię was rybakami ludzi
   • [Mk 1,17-18]
   • [Łk 5,10-11]

20

 • Mt 4,20
  • [1 Krl 19,21]
  • [Ps 119,60]
  • [Mt 10,37]
  • [Mt 19,27]
  • [Mk 10,28-31]
  • [Łk 18,28-30]
  • [Ga 1,16]

21

 • Mt 4,21
  • Mt 8,19-22
  • Mt 19,27
   • Mt 4,20
   • Mt 4,22

22

 • Mt 4,22
  • [Pwt 33,9-10]
  • [Mt 10,37]
  • [Mk 1,20]
  • [Łk 9,59-60]
  • [Łk 14,26]
  • [Łk 14,33]
  • [2 Kor 5,16]

23

 • Mt 4,23
  • nauczając w tamtejszych synagogach
   • [Ps 74,8]
   • [Mt 12,9]
   • [Mt 13,54]
   • [Mk 1,21]
   • [Mk 1,39
   • [Mk 6,2]
   • [Łk 4,15-16]
   • [Łk 4,44]
   • [Łk 13,10]
  • głosząc Ewangelię o królestwie
   • [Mt 13,19]
   • [Mt 24,14]
   • [Mk 1,14]
   • [Łk 4,17-18]
   • [Łk 8,1]
   • [Łk 20,1]
   • [Rz 10,15]
  • lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu
   • [Ps 103,3]
   • [Mt 8,16-17]
   • [Mt 10,7-8]
   • [Mt 11,5]
   • [Mt 15,30-31]
   • [Mk 1,32-34]
   • [Mk 3,10]
   • [Łk 4,40-41]
   • [Łk 5,17]
   • [Łk 6,17]
   • [Łk 7,22]
   • [Łk 9,11]
   • [Łk 10,9]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)