Mt 3, 13-17

13 Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. 14 Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? 15 Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. 16 A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. 17 A oto głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

Drzewo skrutacji

13

 • Mt 3,13
  • Mk 1,9
  • Łk 3,21
  • J 1,31
   • Łk 1,80
   • Łk 2,39-42

14

 • Mt 3,14
  • ja potrzebuję chrztu od Ciebie
   • Mt 3,11
   • J 1,26-27
   • J 3,3-7
   • Dz 1,5-8
   • Ga 3,27-29
  • powstrzymywał Go
   • J 13,6
   • Łk 5,8

15

 • Mt 3,15
  • ustąp teraz
   • J 13,7-9
  • wypełnić wszystko, co sprawiedliwe
   • J 4,34
    • J 5,36
    • J 17,4
    • J 19,30
   • J 8,29
   • J 15,10
   • Flp 2,7-8
   • 1 J 2,6

16

 • Mt 3,16
  • J 1,32-34
  • otworzyły się nad Nim niebiosa
   • Ez 1,1
   • Łk 3,21
   • Dz 7,56
  • ujrzał Ducha Bożego…
   • Iz 11,2
   • Iz 42,1
   • Iz 59,21
   • Iz 61,1
   • Łk 3,22
   • J 3,34

17

 • Mt 3,17
  • Ps 2,7
  • Iz 42,1
  • Mt 12,18
  • Mt 17,5
  • Mk 1,11
  • Łk 3,22
  • Łk 9,35
  • Ef 1,6
  • Kol 1,13
  • 2 P 1,17
  • Mk 9,7
   • Pwt 18,15
   • Pwt 18,19
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)