Mt 25, 31-46

31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 32 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 33 Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie, „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! 35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. 37 Wówczas zapytają sprawiedliwi, „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” 40 A Król im odpowie, „Zaprawdę, powiadam wam, Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. 41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie, „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 42 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 43 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. 44 Wówczas zapytają i ci, „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” 45 Wtedy odpowie im, „Zaprawdę, powiadam wam, Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. 46 I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Drzewo skrutacji

31

 • Mt 25,31
  • gdy Syn Człowieczy przyjdzie
   • Dn 7,13-14
   • Mt 25,6
   • Mt 16,27
   • Mt 19,28
   • Mt 26,64
   • Mk 8,38
   • Mk 14,62
   • Łk 9,26
   • Łk 22,69
   • J 1,51
   • J 5,27-29
   • Dz 1,11
   • 1 Tes 4,16
   • 2 Tes 1,7-8
   • Hbr 1,8
   • Jud 14
   • Ap 1,7

32

 • Mt 25,32
  • zgromadza się przed Nim wszystkie narody
   • Ps 96,13
   • Rz 14,10-12
   • 2 Kor 5,10
   • Ap 20,12-15
  • a On oddzieli jednych ludzi od drugich
   • Ez 20,38
   • Ez 34,17-22
   • Ml 3,18
   • Mt 3,12
   • Mt 13,42-43
   • Mt 13,49
   • 1 Kor 4,5

33

 • Mt 25,33
  • Ez 34,17
  • owce
   • Ps 79,13
   • Ps 95,7
   • Ps 100,3
   • J 10,26-28
   • J 21,15-17

34

 • Mt 25,34
  • Rz 8,17
   • Łk 22,28-30
   • Flp 3,10-11
   • Ap 21,7
   • 1 P 4,13

35

 • Mt 25,35
  • Pwt 15,7-11
  • Iz 58,6-8
  • Hi 31,32
  • Ez 18,5-9
  • Mt 10,40-42
  • Łk 14,12-14
  • Tb 4,16
   • 2 Kor 9,7

36

 • Mt 25,36
  • byłem nagi
   • Hi 31,19-20
   • Łk 3,11
   • Jk 2,14-16
  • byłem chory
   • Ez 34,4
   • Mt 25,43
   • Dz 20,35
   • Dz 28,8-9
   • Jk 1,27
   • Jk 5,14-15
  • byłem w więzieniu
   • Flp 4,10-14
   • 2 Tm 1,16-18
   • Hbr 10,34
   • Hbr 13,3

37

 • Mt 25,37
  • 1 Krn 29,14
  • Prz 15,33
  • Iz 64,6
  • Mt 6,3
  • 1 Kor 15,10
  • 1 P 5,5-6

38-40

 • Mt 25,38-40
  • Mt 12,49-50
  • Mt 18,10
  • Dz 9,5
  • Łk 10,16
  • J 13,33-35
  • Hbr 6,10
  • Mt 10,40.42
   • Mt 18,5
   • Mk 9,37
   • Łk 9,48
   • Łk 10,16
   • J 12,44-45
   • J 13,20
   • Mt 25,40
   • Mt 25,45
   • Mk 9,41

41

 • Mt 25,41
  • idźcie precz ode mnie
   • Ps 119,115
   • Ps 139,19
   • Mt 7,23
   • Łk 13,27
  • przeklęci
   • Ps 119,21
   • Jr 17,5
   • Ga 3,10-13
   • Hbr 6,8
  • w ogień wieczny
   • Mt 3,12
   • Mt 13,40
   • Mt 13,42
   • Mt 13,50
   • Mt 25,46
   • Mk 9,43-48
   • 2 Tes 1,9
   • Ap 14,10-11
   • Ap 20,10-15
  • przygotowany diabłu i jego aniołom
   • J 8,44
   • Rz 9,22-23
   • 2 P 2,4
   • 1 J 3,10
   • Jud 6
   • Ap 12,7-9

42-43

 • Mt 25,42-43
  • zob. w. 35-36
  • oraz
   • Hi 22,6-9
   • Am 6,6
   • Mt 25,35
   • Mt 10,37-38
   • Mt 12,30
   • J 5,23
   • J 8,42-44
   • J 14,21
   • 1 Kor 16,22
   • 2 Tes 1,8
   • Jk 2,15-24
   • 1 J 3,14-17
   • 1 J 4,20

44

 • Mt 25,44
  • zob. w. 38-40

45

 • Mt 25,45
  • Rdz 12,3
  • Lb 24,9
  • Ps 105,15
  • Prz 14,31
  • Prz 17,5
  • Prz 21,13
  • Za 2,8
  • Mt 25,40
  • J 15,18-19
  • Dz 9,5
  • 1 J 3,12-20
  • 1 J 5,1-3

46

 • Mt 25,46
  • Dn 12,2
   • Ez 37,10
   • 2 Mch 7,9
  • Iz 66,24
   • Mk 9,48
   • Jdt 16,17
   • Syr 7,17
  • J 5,28-29
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)