Mt 21, 1-11

1 Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, 2 mówiąc im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. 3 A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje, i zaraz je odeśle”. 4 A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: 5 Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. 6 Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. 7 Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. 8 Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. 9 A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! 10 Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: Kto to jest? 11 A tłumy odpowiadały: To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei.

Drzewo skrutacji

1

 • Mt 21,1
  • Mk 11,1
  • Łk 19,28
  • Góra Oliwna
   • Za 14,4
   • Mt 24,3
   • Mt 26,30
   • Łk 19,37
   • Łk 21,37
   • J 8,1
   • Dz 1,12

2

 • Mt 21,2
  • Mt 26,18
  • Mk 11,2-3
  • Mk 14,13-16
  • Łk 19,30-32
  • J 2,5-8

3

 • Mt 21,3
  • Pan ich potrzebuje
   • 1 Krn 29,14-16
   • Ps 24,1
   • Ps 50,10-11
   • Ag 2,8-9
   • J 3,35
    • wszystko oddał w Jego ręce
     • Rdz 41,44
     • Rdz 41,55
     • Ps 2,8
     • Iz 9,6-7
     • Mt 11,27
     • Mt 28,18
     • Łk 10,22
     • J 13,3
     • J 17,2
     • 1 Kor 15,27
     • Ef 1,22
     • Flp 2,9-11
     • Hbr 1,2
     • Hbr 2,8-9
     • 1 P 3,22
   • Dz 17,25
   • 2 Kor 8,9

4

 • Mt 21,4
  • Mt 1,22
  • Mt 26,56
  • J 19,36-37
  • Za 9,9
  • J 12,15

5

 • Mt 21,5
  • Córa Syjonu
   • Iz 12,6
   • Iz 40,9-10
   • Iz 62,11
   • So 3,14-15
  • Król twój przychodzi
   • Rdz 49,10
   • Ps 2,6-12
   • Ps 45,1-17
   • Ps 72,1-20
   • Ps 110,1-4
   • Iz 9,6-7
   • Jr 23,5-6
   • Ez 34,24
   • Ez 37,24
   • Dn 2,44-45
   • Dn 7,13-14
   • Mi 5,2
   • Za 6,12-13
   • Mt 2,2
   • Mt 2,6
   • J 1,49
   • J 19,15-22
  • łagodny
   • Mt 12,19-20
   • 2 Kor 10,1
   • Flp 2,3-5
  • Mt 11,29
   • Syr 51,23-30
   • Oz 10,11

6

 • Mt 21,6
  • Rdz 6,22
  • Rdz 12,4
  • Wj 39,43
  • Wj 40,16
  • 1 Sm 15,11
  • J 15,14

7

 • Mt 21,7
  • 2 Krl 9,13
  • Mk 11,4-8
  • Łk 19,32-35

8

 • Mt 21,8
  • 1Krl 1,33
   • 2Krl 11,11-20
  • 2Krl 9,13
  • Kpł 23,40
  • J 12,13

9

 • Mt 21,9
  • Hosanna
   • Mk 11,9-10
   • Mt 21,15
  • Błogosławiony
   • Ps 118,25-26
   • Mt 23,39
   • Łk 19,37-38
   • J 12,13-15

10

 • Mt 21,10
  • poruszyło się całe miasto
   • Rt 1,19
   • 1 Sm 16,4
   • Mt 2,3
  • Kto to jest?
   • Iz 63,1
   • Łk 5,21
   • Łk 7,49
   • Łk 9,9
   • Łk 20,2
   • J 2,18
   • Dz 9,5

11

 • Mt 21,11
  • To jest prorok
   • Pwt 18,15-19
   • Mt 16,13-14
   • Łk 7,16
   • J 1,45-46
   • J 7,40
   • J 9,17
   • Dz 3,22-23
   • Dz 7,37
  • Jezus z Nazaretu
   • Mt 2,23
   • J 1,45-46
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)