Mt 20, 17-28

17 Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich, 18 Oto idziemy do Jerozolimy, a [tam] Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć 19 i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie. 20 Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła. 21 On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła Mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. 22 Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy. 23 On rzekł do nich: Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował. 24 Gdy usłyszało to dziesięciu [pozostałych], oburzyli się na tych dwóch braci. 25 Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. 26 Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. 27 A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, 28 tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.

Drzewo skrutacji

17

 • Mt 20,17
  • udając się do Jerozolimy
   • [Mk 10,32-34]
   • [Łk 18,31-34]
   • [J 12,12]
  • wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich
   • [Rdz 18,17]
   • [Mt 13,11]
   • [Mt 16,13]
   • [J 15,15]
   • [Dz 10,41]

18

 • Mt 20,18
  • Mt 16,21
  • Mt 17,12
  • Mt 17,22-23
  • [Ps 2,1-3]
  • [Ps 22,1-31]
  • [Ps 69,1-36]
  • [Iz 53,1-12]
  • [Mt 16,21]
  • [Mt 17,22-23]
  • [Mt 26,2]
  • [Dn 9,24-27]
  • [Dz 2,23]
  • [Dz 4,27-28]

19

 • Mt 20,19
  • Dz 10,40+
  • wydadzą Go poganom
   • [Mt 27,2-10]
   • [Mk 15,1]
   • [Mk 15,16-20]
   • [Łk 23,1-5]
   • [J 18,28-38]
   • [Dz 3,13-16]
   • [1 Kor 15,3-7]
  • aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany
   • [Mt 26,67-68]
   • [Mt 27,27-31]
   • [Ps 22,7-8]
   • [Ps 35,16]
   • [Iz 53,3]
   • [Mk 14,65]
   • [Mk 15,16-20]
   • [Mk 15,29-31]
   • [Łk 23,11]
   • [J 19,1-4]
  • a trzeciego dnia zmartwychwstanie
   • [Iz 26,19]
   • [Oz 6,2]
   • [Mt 12,40]
   • [Mt 16,21]
   • [Łk 24,46]
   • [1 Kor 15,4]

20

 • Mt 20,20
  • [Mk 10,35]
  • matka synów Zebedeusza
   • [Mt 4,21]
   • [Mt 27,56]
   • [Mk 15,40]
  • oddawszy Mu pokłon
   • [Mt 2,11]
   • [Mt 8,2]
   • [Mt 14,33]
   • [Mt 15,25]
   • [Mt 28,17]

21

 • Mt 20,21
  • Mt 19,28
   • Łk 22,30
    • Ap 3,20-21
    • Mt 19,28
     • Łk 22,30
     • Dn 7,22
     • Ap 20,4
     • Ap 3,21
     • 1Kor 6,2
   • Dn 7,22
    • Ap 11,7
     • Dn 7,21
    • Ap 13,7
    • Ap 20,4
     • Dn 7,22
     • Ap 19,10+
     • Ap 13,15-17
     • Ap 5,10
    • Mk 1,15
   • Ap 20,4
    • Dn 7,22
    • Ap 19,10+
    • Ap 13,15-17
    • Ap 5,10
     • Ap 1,6+
     • Wj 19,6
     • Iz 61,6
   • Ap 3,21
    • Ap 20,4
    • Mt 19,28
     • Łk 22,30
     • Dn 7,22
     • Ap 20,4
     • Ap 3,21
     • 1Kor 6,2
    • Ap 1,6+
   • 1Kor 6,2

22

 • Mt 20,22
  • Mk 4,13+

23

 • Mt 20,23
  • Mt 26,39
   • Mt 6,10
    • Mt 26,39
     • J 4,34
     • J 6,38
     • Rz 5,19
     • Flp 2,8
    • Mt 26,42p
    • Dn 4,32
     • Iz 40,22-24
     • Mt 6,10
     • Hi 9,12
     • Iz 45,9
   • J 4,34
    • Pwt 8,3+
    • J 1,1+
    • J 6,38-40
    • J 17,4
    • J 19,30
   • J 6,38
    • J 4,34
    • J 5,30
     • J 4,34
     • J 6,38
    • J 14,31
     • J 6,38+
     • Mt 26,46p
    • J 12,27+
    • J 3,35+
    • J 10,28-29
    • J 17,12
     • J 6,39
     • J 10,28l
     • J 13,18-19+
   • Rz 5,19
    • Iz 53,11
     • Rz 3,26
   • Flp 2,8
    • Rz 5,19
     • Iz 53,11
    • Hbr 5,8
     • Flp 2,8
    • Hbr 12,2
     • Hbr 2,10
     • Mt 4,3-11p
     • J 6,15
     • 2Kor 8,9
    • Mt 26,39n
    • J 10,17n
  • J 18,11
   • Mt 26,39p

24

 • Mt 20,24
  • [Prz 13,10]
   • Prz 11,2
  • [Mk 10,41]
  • [Łk 22,23-25]
  • [1 Kor 13,4]
  • [Flp 2,3]
  • [Jk 3,14-18]
  • [Jk 4,1]
   • Rz 7,23
   • Ga 5,17
   • 1P 2,11
    • Rdz 23,4
     • Hbr 11,13
     • 1P 2,11
    • Ps 39,13
     • Wj 12,48+
     • Kpł 25,23
     • Ps 119,19
     • 1Krn 29,15
    • Hbr 11,13
     • J 8,56
     • Rdz 23,4
     • Ps 39,13
     • Ps 119,19
    • Ga 5,24
     • Rz 6,6
     • Kol 3,5
  • [Jk 4,5-6]
  • [1 P 5,5]
   • 1J 2,12-14
   • J 13,14
   • Prz 3,34
    • Syr 3,18
     • Flp 2,5-8
    • Syr 3,20
     • Prz 3,34
     • So 2,3+
   • Hi 22,29
    • Iz 2,11-17
    • Łk 1,52-53
   • Jk 4,6-10
   • Flp 2,8-9

25

 • Mt 20,25
  • [Mk 10,42]
  • [Łk 22,25-27]

26

 • Mt 20,26
  • Mk 9,35
  • J 13,4-15

27

 • Mt 20,27
  • [Mt 18,4]
  • [Mk 9,33-35]
  • [Łk 22,26]
  • [1 Kor 9,19-23]

28

 • Mt 20,28
  • Mt 8,20+
  • Mt 26,28
  • 1Tm 2,6
  • Rz 5,6-21
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)