Mt 16, 13-19

13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? 14 A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. 15 Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? 16 Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. 17 Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie

Drzewo skrutacji

13

 • Mt 16,13
  • [Dn 7,13]
  • [Mt 8,20]
  • [Mt 9,6]
  • [Mt 12,8]
  • [Mt 12,32]
  • [Mt 12,40]
  • [Mt 13,37]
  • [Mt 13,41]
  • [Mt 25,31]
  • [Mk 8,38]
  • [Mk 10,45]
  • [J 1,51]
  • [J 3,14]
  • [J 5,27]
  • [J 12,34]
  • [Dz 7,56]
  • [Hbr 2,14-18]

14

 • Mt 16,14
  • Mt 14,2
  • jedni za Jana Chrzciciela
   • [Mt 14,2]
   • [Mk 8,28]
  • inni za Eliasza
   • [Ml 3,23-24]
   • [Mk 6,15]
   • [Łk 9,18-19]
   • [J 7,12]
   • [J 7,40-41]
   • [J 9,17]

15

 • Mt 16,15
  • J 6,69
  • [Mt 13,11]
  • [Mk 8,29]
  • [Łk 9,20]

16

 • Mt 16,16
  • Mt 14,28+
  • [Ps 2,7]
  • [Mt 14,33]
  • [Mt 26,63]
  • [Mt 27,54]
  • [Mk 14,61]
  • [J 1,49]
  • [J 6,69]
  • [J 11,27]
  • [J 20,31]
  • [Dz 9,20]
  • [Rz 1,4]
  • [Hbr 1,2-5]
  • [1 J 4,15]
  • [1 J 5,5]
  • [1 J 5,20]
  • Boga żywego
   • [Pwt 5,26]
   • [Ps 42,2]
   • [Dz 14,15]
   • [1 Tes 1,9]

17

 • Mt 16,17
  • Mt 4,3+
  • Rz 7,5+
  • błogosławiony jesteś Szymonie
   • [Mt 5,3-11]
   • [Mt 13,16-17]
   • [Łk 10,23-2]
   • [Łk 22,32]
   • [1 P 1,3-5]
   • [1 P 5,1]
  • lecz Ojciec mój
   • [Iz 54,13]
   • [Mt 11,25-27]
   • [Łk 10,21-22]
   • [J 6,45]
   • [J 17,6-8]
   • [1 Kor 2,9-12]
   • [Ga 1,16]
   • [Ef 1,17-18]
   • [Ef 2,8]
   • [Ef 3,5]
   • [Ef 3,18-19]
   • [Kol 1,26-27]
   • [1 J 4,15]
   • [1 J 5,20]

18

 • Mt 16,18
  • ty jesteś Piotr
   • [Mt 10,2]
   • [J 1,42]
   • [Ga 2,9]
  • skała
   • [Iz 28,16]
   • [1 Kor 3,10-11]
   • [Ef 2,19-22]
   • [Ap 21,14]
  • mój Kościół
   • [Mt 18,17]
   • [Dz 2,47]
   • [Dz 8,1]
   • [Ef 3,10]
   • [Ef 5,25-27]
   • [Ef 5,32]
   • [Kol 1,18]
   • [1 Tm 3,5]
   • [1 Tm 3,15]
  • bramy
   • [Rdz 22,17]
   • [2 Sm 18,4]
   • [Hi 38,17]
   • [Ps 9,13]
   • [Ps 69,12]
   • [Ps 107,18]
   • [Ps 127,5]
   • [Prz 24,7]
   • [Iz 28,6]
   • [Iz 38,10]
   • [1 Kor 15,55]
  • nie przemogą
   • [Ps 125,1-2]
   • [Iz 54,17]
   • [J 10,27-30]
   • [Rz 8,33-39]
   • [Hbr 12,28]
   • [Ap 11,15]
   • [Ap 21,1-4]

19

 • Mt 16,19
  • Iz 22,22
   • Ap 3,7
   • Mt 16,19
  • Ap 3,7
   • Kpł 17,1+
   • Iz 6,3+
   • Iz 22,22
   • Ap 1,18
  • Mt 18,18
   • Mt 16,19+
   • J 20,23
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)