Mt 1, 1-17

1 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 2 Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; 3 Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; 4 Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; 5 Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, 6 a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza. 7 Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; 8 Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; 9 Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; 10 Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; 11 Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. 12 Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; 13 Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; 14 Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; 15 Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; 16 Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. 17 Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Drzewo skrutacji

1

 • Mt 1,1
  • Rdz 2,4a
   • Jr 10,11n
   • Rdz 1,1-2,4b
  • Rdz 5,1
   • Rdz 1,26+
  • Syn Dawida
   • [2 Sm 7,13]
   • [2 Sm 7,16]
   • [Ps 89,36]
   • [Ps 132,11]
   • [Iz 9,6-7]
   • [Iz 11,1]
   • [Jr 23,5]
   • [Jr 33,15-17]
   • [Jr 33,26]
   • [Am 9,11]
   • [Za 12,8]
   • [Mt 9,27]
   • [Mt 15,22]
   • [Mt 22,42-45]
   • [Łk 1,31-32]
   • [Łk 1,69-70]
   • [J 7,42]
   • [Dz 2,30]
   • [Dz 13,22]
   • [Rz 1,3]
   • [Ap 22,16]
  • Syn Abrahama
   • [Rdz 12,3]
   • [Rdz 22,18]
   • [Rdz 26,3-5]
   • [Rdz 28,13-14]
   • [Rz 4,13]
   • [Ga 3,16]

2

 • Mt 1,2
  • Mt 9,27+
  • Ga 3,16+
  • Abraham
   • [Rdz 21,2-5]
   • [Joz 24,2-3]
   • [1 Krn 1,28]
   • [Iz 51,2]
   • [Łk 3,34]
   • [Dz 7,8]
   • [Rz 9,7-9]
   • [Hbr 11,11]
   • [Hbr 11,17-18]
  • Izaak
   • [Rdz 25,26]
   • [Joz 24,4]
   • [1 Krn 1,34]
   • [Iz 41,8]
   • [Ml 1,2-3]
   • [Rz 9,10-13]
  • Jakub
   • [Rdz 29,32-35]
   • [Rdz 30,5-20]
   • [Rdz 35,16-19]
   • [Rdz 46,8-27]
   • [Rdz 49,8-12]
   • [Wj 1,2-5]
   • [1 Krn 2,1-8]
   • [1 Krn 5,1-2]
   • [Łk 3,33-34]
   • [Dz 7,8]
   • [Hbr 7,14]
   • [Ap 7,5]

3

 • Mt 1,3
  • Juda
   • [Rdz 38,27]
   • [Rdz 38,29-30]
   • [Rdz 46,12]
   • [Lb 26,20-21]
   • [1 Krn 2,3-4]
  • Tamar
   • [Rdz 38,6]
   • [Rdz 38,11]
   • [Rdz 38,24-26]
  • Feres
   • [Rdz 46,12]
   • [Lb 26,21]
   • [Rt 4,18]
   • [1 Krn 2,5]
   • [1 Krn 4,1]

4

 • Mt 1,4
  • Aminadab
   • [Lb 1,7]
   • [Lb 2,3]
   • [Lb 7,12]
   • [Lb 7,17]
   • [Lb 10,14]
   • [Rt 4,19-20]
   • [1 Krn 2,10-12]

5

 • Mt 1,5
  • Salmon
   • [Rt 4,21]
   • [1 Krn 2,11-12]
  • Rachab
   • [Rt 1,4]
   • [Rt 1,16-17]
   • [Rt 1,22]
   • [Rt 2,1-4]

6

 • Mt 1,6
  • Jesse
   • [Rt 4,22]
   • [1 Sm 16,1]
   • [1 Sm 16,11-13]
   • [1 Sm 17,12]
   • [1 Sm 17,58]
   • [1 Sm 20,30-31]
   • [1 Sm 22,8]
   • [2 Sm 23,1]
   • [1 Krn 2,15]
   • [Ps 72,20]
   • [Iz 11,1]
   • [Dz 13,22-23]

7

 • Mt 1,7
  • Roboam
   • [1 Krl 11,43]
   • [1 Krl 12,1-24]
   • [1 Krn 3,10]
   • [2 Krn 9,31]
   • [2 Krn 13,7]

8

 • Mt 1,8
  • Jozafat
   • [1 Krl 15,24]
   • [1 Krl 22,2-50]
   • [2 Krl 3,1]
   • [2 Krn 17,1-20]
  • Joram
   • [1 Krn 3,11]
   • [2 Krn 21,1]
  • Ozjasz
   • [2 Krl 14,21]
   • [2 Krl 15,1-6]

9

 • Mt 1,9
  • Joatam
   • [2 Krl 15,7]
   • [2 Krl 15,32-38]
   • [1 Krn 3,11-13]
   • [2 Krn 26,21]
   • [2 Krn 27,1-9]
  • Ezechiasz
   • [2 Krl 16,20]
   • [2 Krl 18,1-20]
   • [2 Krn 28,27]
   • [2 Krn 29,1-32]
   • [Iz 36,1-22]

10

 • Mt 1,10
  • Manasses
   • [2 Krl 20,21]
   • [2 Krl 21,1-18]
   • [2 Krl 24,3-4]
   • [1 Krn 3,13-15]
   • [2 Krn 32,33]
   • [2 Krn 33,1-19]
  • Jozjasz
   • [1 Krl 13,2]
   • [2 Krl 21,26]
   • [2 Krl 22,1-20]
   • [2 Krl 23,1-30]
   • [2 Krn 33,25]
   • [2 Krn 34,1-33]
   • [2 Krn 35,1-27]
   • [Jr 1,2-3]

11

 • Mt 1,11
  • Jechoniasz
   • [2 Krl 23,31-37]
   • [2 Krl 24,1-20]
   • [1 Krn 3,15-17]
   • [2 Krn 36,1-8]
   • [Jr 2,10-28]
  • przesiedlenie do Babilonu
   • [2 Krl 24,14-16]
   • [2 Krl 25,11]
   • [2 Krn 36,10]
   • [2 Krn 36,20]
   • [Jr 27,20]
   • [Jr 39,9]
   • [Jr 52,11-15]
   • [Jr 52,28-30]
   • [Dn 1,2]

12

 • Mt 1,12
  • Zorobabel
   • [Łk 3,27]

13

 • Mt 1,13

14

 • Mt 1,14

15

 • Mt 1,15

16

 • Mt 1,16
  • Józef
   • [Mt 1,18-25]
   • [Mt 2,13]
   • [Łk 1,27]
   • [Łk 2,4-5]
   • [Łk 2,48]
   • [Łk 3,23]
   • [Łk 4,22]
  • z której narodził się Jezus
   • [Mk 6,3]
   • [Łk 1,31-35]
   • [Łk 2,7]
   • [Łk 2,10-11]
  • zwany Chrystusem
   • [Mt 27,17]
   • [Mt 27,22]
   • [J 4,25]

17

 • Mt 1,17
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)