Mk 3, 20-35

20 Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. 21 Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów. 22 A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. 23 Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? 24 Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. 25 I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. 26 Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest ze sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. 27 Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. 28 Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. 29 Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. 30 Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego. 31 Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. 32 A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie. 33 Odpowiedział im: Któż jest moją matką i [którzy] są moimi braćmi? 34 I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. 35 Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką.

Drzewo skrutacji

20

 • Mk 3,20
  • Mk 2,2
  • Mk 6,31

21

 • Mk 3,21
  • J 7,5
  • J 10,20
   • J 3,11+
   • J 7,20+

22

 • Mk 3,22
  • [Mt 9,34]
  • [Mt 10,25]
  • [Mt 12,24]
  • [Łk 11,15]
  • [J 7,20]
  • [J 8,48]
  • [J 8,52]

23

 • Mk 3,23
  • Mt 12,25-30 || Łk 11,17-23
  • mówił w przypowieściach
   • [Ps 49,4]
   • [Mt 13,34]

24

 • Mk 3,24
  • królestwo wewnętrznie skłócone
   • [2 Sm 20,1]
   • [2 Sm 20,6]
   • [1 Krl 12,16-20]
   • [Iz 9,20-21]
   • [Iz 19,2-3]
   • [Ez 37,22]
   • [Za 11,14]
   • [J 17,21]
   • [1 Kor 1,10-13]
   • [Ef 4,3-6]

25

 • Mk 3,25
  • dom wewnętrznie skłócony
   • [Rdz 13,7-8]
   • [Rdz 37,4]
   • [Ga 5,15]
   • [Jk 3,16]

26

 • Mk 3,26

27

 • Mk 3,27
  • [Rdz 3,15]
   • Ap 12,7
  • [Iz 27,1]
   • Hi 3,8+
   • Hi 40,25n
   • Iz 5,1-7+
  • [Iz 61,1]
   • Łk 4,18-19
   • Iz 42,1
   • Iz 11,2
    • Iz 9,5
     • Rdz 49,10
     • Lb 24,17
     • Mi 5,1-3
     • Za 9,9
     • 2Sm 7,12-16
   • Mt 3,16+
   • Łk 7,22
    • Iz 35,5-6
    • Iz 42,7
    • Iz 26,19
  • [Mt 12,29]
   • Tb 8,3
  • [Łk 10,17-20]
  • [Łk 11,21-23]
  • [J 12,31]
   • J 3,19
    • J 8,12+
   • J 1,10+
   • Łk 10,18
    • Dz 3,16+
    • Mt 8,29+
   • Ap 12,9
    • Ap 20,2-3
    • Rdz 3,1-4
    • Mt 4,1+
   • Łk 10,18
    • Dz 3,16+
    • Mt 8,29+
  • [Rz 16,20]
   • Mt 10,16
    • Łk 10,3
    • Łk 7,15
   • 1Kor 14,20
    • Ef 4,14
     • 1Kor 14,20
     • Ef 5,6
      • Kol 3,6
     • Kol 2,4
     • Kol 2,8
      • Rz 6,15+
      • Ga 4,3+
  • [Ef 6,10-13]
  • [Kol 2,15]
  • [Hbr 2,14]
  • [1 J 3,8]
  • [1 J 4,4]
   • 1J 2,14+
   • 1J 3,20
    • 1J 4,4
     • 1J 2,14+
     • 1J 3,20
      • 1J 4,4
     • J 10,29
      • Pwt 32,39
      • Pwt 33,3
      • Iz 43,13
      • Iz 51,16
      • Mdr 3,1
  • [Ap 12,7-9]
  • [Ap 20,1-3]

28

 • Mk 3,28
  • [Mt 12,31-32]
  • [Łk 12,10]
  • [Hbr 6,4-8]
  • [Hbr 10,26-31]
  • [1J 5,16]

29

 • Mk 3,29
  • winien jest grzechu wiecznego
   • [Mk 12,40]
   • [Mt 25,46]
   • [2 Tes 1,9]
   • [Jud 1,7]
   • [Jud 1,13]

30

 • Mk 3,30
  • [Mk 3,22]
  • [J 10,20]

31

 • Mk 3,31
  • [Mt 12,46-48]
  • [Łk 8,19-21]

32

 • Mk 3,32

33

 • Mk 3,33
  • Któż jest moją matką?
   • [Pwt 33,9]
   • [Łk 2,49]
   • [J 2,4]
    • Niewiasto
     • [Mt 15,28]
     • [J 19,26-27]
     • [J 20,13]
     • [J 20,15]
   • [2 Kor 5,16]
    • Rz 7,5+
    • Rz 1,3
     • 2Sm 7,1+
     • Mt 9,27+
     • 2Tm 2,8
     • Ap 22,16
      • Ap 1,11n
      • Ap 2,28+
     • Rz 9,5+
  • [którzy] są moimi braćmi?
   • [Mk 3,21]
   • [Mk 6,3]
   • [J 7,3-5]

34

 • Mk 3,34
  • oto moja matka i moi bracia
   • [Mt 12,49-50]
   • [Mt 25,40]
   • [Mt 28,10]
   • [Łk 11,27-28]
   • [J 20,17]
   • [Rz 8,29]
    • Dz 13,48+
    • Flp 3,21
    • 1Kor 15,49
    • Kol 1,18
     • Ef 1,22-23
     • Ef 5,23n
     • 1Kor 15,20
     • Ap 1,5
      • Ps 89,38
       • Ps 72,5
       • Ps 72,7
   • [Hbr 2,11-12]

35

 • Mk 3,35
  • kto pełni wolę Bożą
   • [Mt 7,21]
   • [J 7,17]
   • [Jk 1,25]
    • Mt 5,17
     • Rz 3,31
     • Rz 10,4
      • Ga 3,24
      • Rz 9,30-31+
     • Rz 13,8-10
    • J 13,17
     • Iz 56,2
      • Iz 58,13n
      • Wj 20,8+
   • [1 J 2,17]
    • 1Kor 7,31
     • 1J 2,16-17
    • 1P 4,2
    • Mt 7,21
    • Iz 40,8
   • [1 J 3,22-23]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie