Mk 2, 1-12

1 Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. 2 Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. 3 I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. 4 Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. 5 Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy». 6 A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: «7 Czemu On tak mówi? [On] bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?» 8 Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? 9 Cóż jest łatwiej, powiedzieć paralitykowi, Odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć, Wstań, weź swoje nosze i chodź? 10 Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka, 11 Mówię ci, Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!» 12 On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc, Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego.

Drzewo skrutacji

1

 • Mk 2,1
  • posłyszano, że jest w domu
   • [Mk 7,24]
   • [Łk 18,35-38]
   • [J 4,47]

2

 • Mk 2,2
  • Mk 3,20
   • Mk 6,31
  • zebrało się zatem tyle ludzi
   • [Mk 2,13]
   • [Mk 1,33]
   • [Mk 1,37]
   • [Mk 1,45]
   • [Mk 4,1-2]
   • [Łk 5,17]
   • [Łk 12,1]

3

 • Mk 2,3
  • [Mt 9,1]
  • [Łk 5,18]
   • [J 5,5-6]

4

 • Mk 2,4
  • Mt 8,10+
  • [Pwt 22,8]

5

 • Mk 2,5
  • Jezus, widząc ich wiarę
   • [J 2,25]
   • [Ef 2,8]
   • [1 Tes 1,3-4]
   • [Jk 2,18-22]
  • odpuszczone są twoje grzechy
   • [Hi 33,17-26]
   • [Ps 32,1-5]
   • [Ps 90,7-9]
   • [Ps 103,3]
   • [Iz 38,17]
   • [Iz 53,11]
   • [Mt 9,2]
   • [Mk 2,9-10]
   • [Łk 5,20]
   • [Łk 7,47-50]
   • [J 5,14]
   • [Dz 5,31]
   • [1 Kor 11,30]
   • [2 Kor 2,10]
   • [Kol 3,13]
   • [Jk 5,15]

6

 • Mk 2,6
  • [Łk 5,21-22]

7

 • Mk 2,7
  • Czemu On tak mówi? [On] bluźni
   • [Mk 14,64]
   • [Mt 9,3]
   • [Mt 26,65]
   • [J 10,33]
   • [J 10,36]
  • Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?
   • Ps 130,4
   • Iz 43,25
   • Dn 9,9
   • Mi 7,18
   • Łk 5,21
   • Łk 7,49
   • J 20,20-23

8

 • Mk 2,8
  • Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą
   • [1 Krn 29,17]
   • [Mt 9,4]
   • [Łk 5,22]
   • [Łk 6,8]
   • [Łk 7,39-40]
   • [J 2,24-25]
   • [J 6,64]
   • [J 21,17]
   • [Hbr 4,13]
   • [Ap 2,23]
  • Czemu myśli te nurtują w waszych sercach?
   • [Ps 139,2]
   • [Prz 15,26]
   • [Prz 24,9]
   • [Iz 55,7]
   • [Ez 38,10]
   • [Mk 7,21]
   • [Łk 24,38]
   • [Dz 5,3]
   • [Dz 8,22]

9

 • Mk 2,9
  • [Mt 9,5]

10

 • Mk 2,10
  • [Dn 7,13-14]
  • [Mt 9,6-8]
  • [Mt 16,13]
  • [J 5,20-27]
  • [Dz 5,31]
  • [1 Tm 1,13-16]

11

 • Mk 2,11
  • [Mk 1,41]
  • [J 5,8-10]
  • [J 6,63]

12

 • Mk 2,12
  • Mt 9,33
   • Mt 8,29+
   • Mk 7,37
    • Mk 9,25
  • zdumieli się wszyscy i wielbili Boga
   • [Mt 9,8]
   • [Mt 12,23]
   • [Mk 1,27]
   • [Łk 7,16]
  • Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego
   • [Mt 9,33]
   • [J 7,31]
   • [J 9,32]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie