Mk 13, 24-32

24 W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. 25 Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. 26 Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. 27 Wtedy pośle On aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba. 28 A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. 29 Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. 30 Zaprawdę, powiadam wam, Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. 31 Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. 32 Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.

Drzewo skrutacji

24

 • Mk 13,24
  • [Iz 13,10]
   • Am 8,9
  • [Iz 24,20-23]
  • [Jr 4,23-25]
  • [Jr 4,28]
  • [Ez 32,7]
  • [Dn 12,1]
  • [Am 5,20]
  • [So 1,14-18]
  • [Mt 24,29]
  • [Łk 21,25-27]
  • [Dz 2,19-20]
  • [2 P 3,10]
   • Mt 24,43
   • 1 Tes 5,2
    • Mt 24,36
     • Dz 1,6-7
    • Ap 3,3
  • [2 P 3,12]
  • [Ap 6,12-14]
  • [Ap 20,11]
   • 2P 3,7
   • 2P 3,12
    • Iz 34,4
   • Ap 21,1
    • Iz 65,17
    • 2P 3,13
    • Rz 8,19-23

25

 • Mk 13,25
  • zob. wers 24

26

 • Mk 13,26
  • [Mk 8,38]
  • [Mk 14,62]
  • [Dn 7,13-14]
  • [Mt 16,27]
   • Mt 25,31n
   • 2Tes 1,7
    • Ap 14,13
     • Ap 1,3
     • Iz 57,1-2
     • Hbr 4,10
     • Mt 11,28-29
    • 1Kor 1,7+
   • Ps 62,13
  • [Mt 24,30]
  • [Mt 25,31]
  • [Dz 1,11]
  • [1 Tes 4,16]
  • [2 Tes 1,7-10]
  • [Ap 1,7]

27

 • Mk 13,27
  • Pwt 30,3-4
  • Za 2,10-17
  • pośle on aniołów
   • [Mt 13,41]
   • [Mt 13,49]
   • [Mt 24,31]
   • [Łk 16,22]
   • [Ap 7,1-3]
  • zgromadzi
   • [J 10,16]
   • [J 11,52]
   • [1 Tes 4,14-17]
   • [2 Tes 2,1]
  • swoich wybranych
   • [Iz 65,9]
   • [Mk 13,20]
   • [Mt 24,24]
   • [Mt 24,31]
   • [Łk 18,7]
   • [Rz 8,33]
    • J 3,16
    • Za 3,1n
    • Iz 50,8
   • [Kol 3,12]
    • Ef 4,1-2
    • Ef 4,32
     • Kol 3,13
     • Jk 2,13
   • [2 Tm 2,10]
   • [1 P 1,2]

28

 • Mk 13,28
  • Mt 24,32-36
  • Łk 21,29-33

29

 • Mk 13,29
  • [Ez 7,10-12]
  • [Ez 12,25-28]
  • [Hbr 10,25]
  • [Jk 5,9]
  • [1 P 4,17-18]

30

 • Mk 13,30
  • [Mt 16,28]
   • Mt 10,23
  • [Mt 23,36]
  • [Łk 21,32]

31

 • Mk 13,31
  • niebo i ziemia przeminą
   • [Ps 102,25-27]
   • [Iz 51,6]
   • [Mt 5,18]
   • [Mt 24,35]
   • [Hbr 1,10-12]
   • [2 P 3,10-12]
   • [Ap 20,11]
  • ale słowa moje nie przeminą
   • [Lb 23,19]
   • [Joz 23,14-15]
   • [Ps 19,7]
   • [Iz 40,8]
   • [Za 1,6]
   • [Łk 21,33]
   • [2 Tm 2,13]

32

 • Mk 13,32
  • [Mt 24,36]
  • [Mt 25,13]
  • [Dz 1,7]
  • [1 Tes 5,2]
  • [2 P 3,10]
  • [Ap 3,3]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)