Mk 12, 18-27

18 Potem przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób: 19 Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. 20 Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie zostawił potomstwa. 21 Drugi ją pojął [za żonę] i też zmarł bez potomstwa; tak samo trzeci. 22 I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. 23 Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. 24 Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? 25 Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. 26 Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? 27 Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.

Drzewo skrutacji

18

 • Mk 12,18
  • teksty paralelne
   • Mt 22,23-33
   • Łk 20,27-40
  • twierdzą, że nie ma zmartwychwstania
   • [Dz 4,1-2]
   • [Dz 23,6-9]
   • [1 Kor 15,13-18]
    • Rz 4,24-25
    • Rz 10,9
     • Rz 1,4
   • [2 Tm 2,18]

19

 • Mk 12,19
  • Pwt 25,5+
  • [Rt 4,5]
  • [Rdz 38,8]

20

 • Mk 12,20
  • teksty paralelne
   • Mt 22,25-28
   • Łk 20, 29-33

21

 • Mk 12,21
  • zob. wers 20

22

 • Mk 12,22
  • zob. wer 20

23

 • Mk 12,23
  • zob. wers 20

24

 • Mk 12,24
  • [Jr 8,7-9]
  • [Oz 6,6]
  • [Oz 8,12]
  • [Mt 22,29]
  • [J 5,39]
  • [J 20,9]
  • [Dz 17,11]
  • [Rz 15,4]
  • [2 Tm 3,15-17]
   • ani mocy Bożej
    • [Mk 10,27]
     • Za 8,6-7
      • Jr 32,27
       • Łk 1,37
        • Rdz 18,14
    • [Rdz 18,14]
    • [Jr 32,17]
    • [Łk 1,37]
    • [Ef 1,19]
    • [Flp 3,21]

25

 • Mk 12,25
  • [1 Kor 15,42-54]
  • [Hbr 12,22-23]
  • [1 J 3,2]
   • Kol 3,4
   • Flp 3,21
    • 1Kor 15,47-49
    • Rz 8,23
    • 1Kor 15,23-28
   • Rz 8,29
    • Dz 13,48+
    • Flp 3,21
    • 1Kor 15,49
    • Kol 1,18
     • Kol 1,24
      • 2Kor 7,4
      • 2Kor 12,10
      • Kol 2,1
      • Kol 1,18+
      • 2Kor 3,6
     • Ef 1,22-23
     • Ef 5,23n
     • 1Kor 15,20
     • Ap 1,5
      • Ps 89,38
      • Iz 55,4
      • Ps 89,28
   • 1Kor 13,12
    • 2Kor 5,7
     • Rz 8,24
      • Rz 5,2+
    • Lb 12,8
     • Wj 33,11+
     • 1Kor 13,12
      • 2Kor 5,7
      • Lb 12,8
      • 1J 3,2
      • Ga 4,9
     • Wj 33,20+

26

 • Mk 12,26
  • Wj 3,6
   • Mt 22,32p
   • Wj 33,20
    • Rdz 32,31
     • Wj 33,20+
    • Wj 19,21
     • Wj 19,12
     • Wj 33,20+
    • Kpł 16,2
     • Wj 19,12+
    • Lb 4,20
    • Pwt 5,24
     • Wj 19,16+
    • Sdz 6,22-23
    • Iz 6,5

27

 • Mk 12,27
  • nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych
   • [Rz 4,17]
   • [Rz 14,9]
   • [Hbr 11,13-16]
  • jesteście w wielkim błędzie
   • [Mk 12,24]
   • [Prz 19,27]
   • [Hbr 3,12]
    • 2 Tes 2,3
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie