Mk 10, 35-45

35 Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. 36 On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? 37 Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. 38 Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? 39 Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. 40 Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane. 41 Gdy usłyszało to dziesięciu [pozostałych], poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. 42 A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. 43 Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. 44 A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. 45 Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.

Drzewo skrutacji

35

 • Mk 10,35
  • [1 Krl 2,20]

36

 • Mk 10,36
  • [Mk 10,51]
  • [J 15,7]
   • J 14,13+
   • 1J 5,14
    • Mt 7,7p
    • J 14,13-14
    • 1J 3,22
     • Mt 7,7-11p
     • J 14,13-14
     • J 8,29
      • J 3,11+
      • J 10,30+
      • J 16,32

37

 • Mk 10,37
  • po Twojej prawicy
   • [Mk 16,19]
   • [1 Krl 22,19]
   • [Ps 110,1]
  • w Twojej chwale
   • [Mk 8,38]
   • [Mt 25,31]
   • [Łk 24,26]
   • [1P 1,11]

38

 • Mk 10,38
  • Mk 4,13+
  • nie wiecie, o co prosicie
   • [Mt 20,21-22]
   • [Rz 8,26]
   • [Jk 4,3]

39

 • Mk 10,39
  • dzielić los Jezusa
   • [Mt 10,25]
   • [J 15,20]
    • Mt 10,23
     • Mt 24,13
      • Mt 10,22
     • Mt 16,28
      • Ez 18,21-32+
      • Mt 10,23
      • Mt 24,30
      • Mt 24,34
      • Mt 26,64
     • Mt 24,34
      • Mt 10,23
      • Mt 16,28
     • Mt 24,30
      • Za 12,10-12
      • Ap 1,7
      • Mt 8,20+
      • Dn 7,13-14
      • Mt 26,64
     • Mt 26,64
      • Mt 4,3+
      • Mt 8,20+
      • Dz 2,33+
      • Ps 110,1
      • Dn 7,13
      • Mt 24,30
    • 1Tes 2,14+
    • Dz 5,41
     • Mt 5,10-11+
     • 1Kor 4,9n
   • [J 17,14]
   • [Kol 1,24]
    • 2Kor 12,10
     • Flp 4,13
   • [Ap 1,9]

40

 • Mk 10,40
  • [Mt 20,23]
  • [Mt 25,34]
  • [J 17,2]
   • J 3,35+
   • władza udzielona Synowi przez Ojca
    • [Dn 7,14]
    • [Ps 2,6-12]
    • [Ps 110,1]
    • [Mt 11,27]
    • [Mt 28,18]
    • [J 3,35]
    • [J 5,21-29]
    • [1 Kor 15,25]
    • [Ef 1,20]
    • [Flp 2,10]
    • [1P 3,22]
    • [Hbr 1,2]
    • [Hbr 2,8-9]
  • [J 17,24]
  • [Hbr 11,16]
   • Ap 21,2

41

 • Mk 10,41
  • postawa uczniów
   • [Mk 9,33-36]
   • [Prz 13,10]
   • [Mt 20,24]
   • [Łk 22,24]
   • [Rz 12,10]
   • [Flp 2,3]
    • 1Kor 1,10

42

 • Mk 10,42
  • wielcy dają im odczuć swą władzę
   • [Mt 20,25]
   • [Łk 22,25]
   • [1P 5,3]

43

 • Mk 10,43
  • nie tak będzie między wami
   • [J 18,36]
   • [Rz 12,2]
    • Nie bierzcie więc wzoru z tego świata
     • [Wj 23,2]
     • [Kpł 18,29-30]
     • [Pwt 18,9-14]
     • [J 7,7]
     • [J 14,30]
     • [J 15,19]
     • [J 17,14]
     • [1 Kor 3,19]
     • [2 Kor 4,4]
     • [2 Kor 6,14-17]
     • [Ga 1,4]
     • [Ef 2,2]
     • [Ef 4,17-20]
     • [Jk 1,27]
     • [Jk 4,4]
     • [1 P 1,14]
     • [1 P 1,18]
     • [1 P 4,2]
     • [2 P 1,4]
     • [2 P 2,20]
     • [1 J 2,15-17]
     • [1 J 3,13]
     • [1 J 4,4-5]
     • [1 J 5,19]
     • [Ap 12,9]
     • [Ap 13,8]

44

 • Mk 10,44
  • [Łk 22,26]

45

 • Mk 10,45
  • Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono
   • [Mt 20,28]
   • [Łk 22,27]
   • [J 13,14]
   • [Flp 2,5-8]
    • Flp 2,6
     • Kol 1,15-20
     • Hbr 1,3
      • Ef 1,7
      • Kol 1,14
      • Dz 2,33+
     • J 1,1n
     • J 5,18
      • J 7,1
      • J 7,19
      • J 7,25
      • J 11,53
      • J 2,16
      • Mdr 2,16
       • Mt 5,11
       • J 5,18
      • Mdr 10,33
     • J 10,33
      • Łk 22,70-71
    • Flp 2,7
     • 2Kor 8,9
      • Flp 2,6-7
      • Mt 8,20
       • Ps 84,4
       • 2Kor 8,9
      • Mt 5,3+
     • Mt 20,28
      • Mt 8,20+
      • Mt 26,28
      • 1Tm 2,6
      • Rz 5,6-21
     • Ga 4,4
      • Ef 1,10
      • Rz 1,3
      • Rz 3,24+
     • Rz 8,3
      • Rz 7,7+
      • Dz 13,38-39
      • Dz 15,10-11
      • Rz 6,10+
      • Ga 3,13
      • 2Kor 5,21
      • Hbr 2,14-18
      • Rz 3,31+
      • Rz 9,30-31+
      • Rz 10,4
     • Hbr 2,17
      • Rz 8,3
      • Rz 8,29
      • Hbr 3,1+
      • Hbr 4,15
      • Hbr 5,7+
   • [Hbr 5,8]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)