Mk 10, 1-12

1 Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. 2 I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. 3 Odpowiadając, zapytał ich: Co wam przykazał Mojżesz? 4 Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. 5 Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. 6 Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: 7 dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę 8 i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. 9 Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. 10 W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. 11 Powiedział im: Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. 12 I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo.

Drzewo skrutacji

1

 • Mk 10,1
  • Mt 19,1-2
   • Łk 9,51
  • Jezus w drodze
   • [J 10,40]
   • [J 11,7]

2

 • Mk 10,2
  • spor z faryzeuszami
   • [Mk 8,15]
   • [Mt 9,34]
   • [Mt 15,12]
   • [Mt 23,13]
   • [Łk 5,30]
   • [Łk 6,7]
   • [Łk 7,30]
   • [Łk 11,39]
   • [Łk 11,53-54]
   • [Łk 16,14]
   • [J 7,32]
   • [J 7,48]
   • [J 11,47]
   • [J 11,57]

3

 • Mk 10,3
  • [J 5,39]
   • badanie Pisma
    • [Pwt 11,18-20]
    • [Pwt 17,18-19]
    • [Joz 1,8]
    • [Ps 1,2]
    • [Ps 119,11]
    • [Ps 119,97-99]
    • [Prz 6,23]
    • [Prz 8,33-34]
    • [Iz 8,20]
    • [Iz 34,16]
    • [Jr 8,9]
    • [Mt 22,29]
    • [Mk 12,10]
    • [Łk 16,29]
    • [Łk 16,31]
    • [J 5,46]
    • [J 7,52]
    • [Dz 8,32-35]
    • [Dz 17,11]
    • [Rz 3,2
    • [Kol 3,16]
    • [2Tm 3,14-17]
    • [2P 1,19-21]

4

 • Mk 10,4
  • Pwt 24,1
   • Mt 19,7+

5

 • Mk 10,5
  • Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych
   • [Pwt 9,6]
   • [Pwt 31,27]
   • [Ne 9,16-17]
   • [Ne 9,26]
   • [Mt 19,8]
   • [Dz 7,51]
   • [Hbr 3,7-10]

6

 • Mk 10,6
  • Rdz 1,27
   • 1Kor 11,7
    • Rdz 1,26-27
   • Kol 3,10
    • Rz 12,2+
    • Rdz 1,26-27
    • Ga 3,27-28
    • 1Kor 12,13
     • Ef 4,4-6
     • Ga 3,28
     • Kol 3,11
    • Rdz 11,1+
   • Ef 4,24
   • Mt 19,4p
  • Rdz 2,24
   • Mt 19,5p
   • Ef 5,31
    • Rz 16,25+
   • 1Kor 6,16
    • Rdz 2,24
    • Rz 8,9-10

7

 • Mk 10,7
  • [Rdz 2,24]
  • [Mt 19,5-6]
  • [Ef 5,31]

8

 • Mk 10,8
  • [1 Kor 6,16]
  • [Ef 5,28]

9

 • Mk 10,9
  • [Rz 7,1-3]
   • 1 Kor 7,39

10

 • Mk 10,10
  • Mk 7,24+
  • uczniowie pytają Jezusa
   • [Mk 4,10]
   • [Mk 9,28]
   • [Mk 9,33]

11

 • Mk 10,11
  • Mt 5,32
   • Mt 19,9+
   • Mk 10,11-12
   • Łk 16,18
   • 1Kor 7,10-11
  • Łk 16,18

12

 • Mk 10,12
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)