Łk 3, 1-6

1 Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; 2 za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. 3 Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, 4 jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza, Głos wołającego na pustyni, Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! 5 Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! 6 I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Drzewo skrutacji

1

 • Łk 3,1
  • Poncjusz Piłat
   • [Łk 23,1-4]
   • [Łk 23,24]
   • [Dz 4,27]
  • Herod
   • [Łk 3,19]
   • [Łk 9,7]
   • [Łk 23,6-11]
  • brat jego Filip
   • [Mt 14,3]
   • [Mk 6,17]

2

 • Łk 3,2
  • Jr 1,2
   • So 1,1
  • Oz 1,1
  • skierowane zostało słowo Boże
   • [Jr 2,1]
   • [Ez 1,3]
   • [Jon 1,1]
   • [Mi 1,1]
  • na pustyni
   • [Iz 40,3]
   • [Mt 3,1]
   • [Mt 11,7]
   • [Mk 1,3]
   • [Łk 1,80]
   • [J 1,23]

3

 • Łk 3,3
  • Łk 1,80
   • Łk 3,1-18
  • Mt 3,2+
  • chrzest nawrócenia
   • [Mt 3,6]
   • [Mt 3,11]
   • [Mk 1,4]
   • [J 1,31-33]
   • [Dz 13,24]
   • [Dz 19,4]

4

 • Łk 3,4
  • Iz 40,3-5
  • J 1,23
  • głos wołającego
   • [Iz 40,3-5]
   • [Mt 3,3]
   • [Mk 1,3]
   • [J 1,23]
  • przygotujcie drogę Panu
   • [Łk 1,16-17]
   • [Łk 1,76-79]

5

 • Łk 3,5
  • [Iz 2,11-17]
  • [Iz 35,6-8]
  • [Iz 40,4]
  • [Iz 49,11]
  • [Ez 17,24]

6

 • Łk 3,6
  • [Ps 98,2-3]
  • [Iz 40,5]
  • [Iz 49,6]
  • [Iz 52,10]
  • [Mk 16,15]
  • [Łk 2,10-11]
  • [Łk 2,30-32]
  • [Rz 10,12]
  • [Rz 10,18]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)