Łk 2, 36-40

36 Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem, 37 i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 38 Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. 39 A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. 40 Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Drzewo skrutacji

36

 • Łk 2,36
  • Jdt 8,4-5
  • 1Tm 5,5
   • Jdt 8,4-5
   • Łk 2,37
    • Łk 2,20+

37

 • Łk 2,37
  • Łk 2,20+
  • nie rozstawała się ze świątynią
   • [Ps 23,6]
   • [Ps 27,4]
   • [Ps 84,4]
   • [Ps 84,10]
   • [Ps 92,13]
   • [Ps 135,1-2]
   • [Ap 3,12]

38

 • Łk 2,38
  • sławiła Boga
   • [Łk 2,28-32]
   • [Łk 1,46-56]
   • [Łk 1,64-66]
   • [2 Kor 9,15]
   • [Ef 1,3]

39

 • Łk 2,39
  • Mt 2,23
  • [Mt 3,15]
  • [Łk 2,21-24]
  • [Łk 1,6]
  • [Ga 4,4-5]

40

 • Łk 2,40
  • Łk 1,80+
  • dziecię za rosło
   • [Sdz 13,24]
   • [1 Sm 2,18]
   • [1 Sm 2,26]
   • [1 Sm 3,19]
   • [Iz 53,1-2]
   • [Łk 2,52]
  • nabierało siły
   • [Łk 1,80]
   • [Ef 6,10]
   • [2 Tm 2,1]
  • napełniając się mądrością
   • [Iz 11,1-5]
   • [Łk 2,47]
   • [Łk 2,52]
   • [Kol 2,2-3]
  • łaska Boża spoczywała na Nim
   • [J 1,14]
   • [Dz 4,33]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)