Łk 2, 22-35

22 Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu. 23 Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim, Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. 24 Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. 25 A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. 26 Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. 27 Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, 28 on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił, 29 Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. 30 Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 31 któreś przygotował wobec wszystkich narodów, 32 światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. 33 A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. 34 Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego, Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą 35 – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

Drzewo skrutacji

22

 • Łk 2,22
  • Kpł 12,2-4

23

 • Łk 2,23
  • Wj 13,2
  • Wj 13,11+
  • każde pierworodne dziecko
   • [Wj 13,2]
   • [Wj 13,12-15]
   • [Wj 22,29]
   • [Wj 34,19]
   • [Lb 3,13]
   • [Lb 8,16-17]
   • [Lb 18,15]

24

 • Łk 2,24
  • Kpł 5,7
  • Kpł 12,8
  • [Kpł 12,2]
  • [2 Kor 8,9]

25

 • Łk 2,25
  • Iz 40,1+
  • Iz 42,1
   • Iz 11,1-10
   • J 1,32-34
   • Mt 3,16+
  • człowiek sprawiedliwy i pobożny
   • [Rdz 6,9]
   • [Hi 1,1]
   • [Hi 1,8]
   • [Dn 6,22-23]
   • [Mi 6,8]
   • [Łk 1,6]
   • [Dz 10,2]
   • [Dz 10,22]
   • [Dz 24,16]
   • [Tt 2,11-14]
  • wyczekujący pociechy Izraela
   • [Iz 25,9]
   • [Iz 40,1]
   • [Mk 15,43]
   • [Łk 2,38]
  • Duch Święty spoczywał na nim
   • [Lb 11,25]
   • [Lb 11,29]
   • [Łk 1,41]
   • [Łk 1,67]
   • [2 P 1,21]

26

 • Łk 2,26
  • Wj 30,22+
  • Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci
   • [Ps 89,49]
   • [Ps 89,48]
   • [Łk 9,27]
   • [J 8,51]
   • [Hbr 11,5]
  • aż zobaczy Mesjasza Pańskiego
   • [Ps 2,2]
   • [Ps 2,6]
   • [Iz 61,1]
   • [Dn 9,24-26]
   • [J 1,41]
   • [J 4,29]
   • [J 20,31]
   • [Dz 2,36]
   • [Dz 9,20]
   • [Dz 10,38]
   • [Dz 17,3]
   • [Hbr 1,8-9]

27

 • Łk 2,27
  • z natchnienia Ducha
   • [Mt 4,1]
   • [Łk 4,1]
   • [Dz 8,29]
   • [Dz 10,19]
   • [Dz 11,12]
   • [Dz 16,7]
   • [Ap 1,10]

28

 • Łk 2,28
  • Łk 2,20+
  • wziął Je w objęcia
   • [Mk 9,36]
   • [Mk 10,16]
  • błogosławił Boga
   • [Ps 32,11]
   • [Ps 33,1]
   • [Ps 105,1-3]
   • [Ps 135,19-20]
   • [Łk 2,13-14]
   • [Łk 2,20]
   • [Łk 1,46]
   • [Łk 1,64]
   • [Łk 1,68]

29

 • Łk 2,29
  • [Rdz 15,15]
  • [Rdz 46,30]
  • [Ps 37,37]
  • [Iz 57,1-2]
  • [Flp 1,23]
  • [Ap 14,13]

30

 • Łk 2,30
  • Iz 52,10
  • Iz 46,13
  • [Rdz 49,18]
  • [2 Sm 23,1-5]
  • [Iz 49,6]
  • [Łk 2,10-11]
  • [Łk 3,6]
  • [Dz 4,10-12]

31

 • Łk 2,31
  • [Ps 96,1-3]
  • [Ps 96,10-13]
  • [Ps 97,6-8]
  • [Ps 98,2-3]
  • [Iz 42,1-4]
  • [Iz 42,10-12]
  • [Iz 45,21-25]
  • [Iz 62,1-2]

32

 • Łk 2,32
  • Iz 42,6
   • J 8,12+
  • Iz 49,6
   • Dz 13,47
  • [Iz 9,2]
  • [Iz 60,1-3]
  • [Iz 60,19]
  • [Mt 4,16]
  • [Dz 13,47-48]
  • [Dz 28,28]
  • [Rz 15,8-9]

33

 • Łk 2,33
  • [Iz 8,18]
  • [Łk 2,48]
  • [Łk 1,65-66]

34

 • Łk 2,34
  • Łk 7,23
   • Łk 2,34+
  • Łk 12,51-53
  • Jr 15,10
  • J 19,25-27
  • Symeon błogosławił ich
   • [Rdz 14,19]
   • [Rdz 47,7]
   • [Wj 39,43]
   • [Kpł 9,22-23]
   • [Hbr 7,1]
   • [Hbr 7,7]
  • Oto Ten przeznaczony jest na upadek
   • [Iz 8,14-15]
   • [Oz 14,9]
   • [Mt 21,44]
   • [J 3,20]
   • [J 9,29]
   • [Rz 9,32]
   • [1 Kor 1,23]
   • [2 Kor 2,15]
   • [1 P 2,7]
  • i na powstanie wielu w Izraelu
   • [Dz 2,36-41]
   • [Dz 3,15-19]
   • [Dz 6,7]
   • [Dz 9,1-20]
  • i na znak, któremu sprzeciwiać się będą
   • [Ps 22,6-8]
   • [Ps 69,9-12]
   • [Iz 8,18]
   • [Mt 11,19]
   • [Mt 26,65-67]
   • [Mt 27,40-45]
   • [Mt 27,63]
   • [J 5,18]
   • [J 8,48-52]
   • [J 9,24-28]
   • [Dz 4,26]
   • [Dz 13,45]
   • [Dz 17,6]
   • [Dz 24,5]
   • [Dz 28,22]
   • [1 Kor 1,23]
   • [Hbr 12,1-3]
   • [1 P 4,14]

35

 • Łk 2,35
  • J 3,19
   • J 8,12+
  • J 9,39
   • J 1,1+
   • J 8,12+
   • Mt 13,13
  • aby na jaw wyszły zamysły serc wielu
   • [Pwt 8,2]
   • [Sdz 5,15-16]
   • [Mt 12,24-35]
   • [Łk 16,14-15]
   • [J 8,42-47]
   • [J 15,22-24]
   • [Dz 8,21-23]
   • [1 Kor 11,19]
   • [1 J 2,19]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)