Łk 17, 26-37

26 Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego, 27 jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. 28 Podobnie jak działo się za czasów Lota, jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, 29 lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; 30 tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. 31 W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. 32 Miejcie w pamięci żonę Lota! 33 Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. 34 Powiadam wam, Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. 35 Dwie będą razem mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. 36 37 Pytali Go, Gdzie, Panie? On im odpowiedział, Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy.

Drzewo skrutacji

26

 • Łk 17,26
  • Mt 24,37-39
  • Rdz 6-8
  • dzień Syna Człowieczego
   • [Łk 17,22]
   • [Łk 17,24]
   • [Łk 18,8]

27

 • Łk 17,27
  • [Pwt 6,10-12]
  • [Pwt 8,12-14]
  • [Iz 22,12-14]
  • [Łk 12,19-20]
  • [Łk 16,19-23]
  • [1 Tes 5,1-3]

28

 • Łk 17,28
  • Rdz 19,1-29

29

 • Łk 17,29
  • [Pwt 29,23-25]
  • [Iz 1,9]
  • [Iz 13,19]
  • [Jr 50,40]
  • [Am 4,11]
  • [So 2,9]
  • [Mt 11,23-24]
  • [2 P 2,6]
  • [Jud 1,7]
  • [Ap 11,8]

30

 • Łk 17,30
  • Mt 24,17-18
  • Mk 13,15-16

31

 • Łk 17,31
  • Łk 21,21
  • [Hi 2,4]
  • [Jr 45,5]
  • [Mt 6,25]
  • [Mt 16,26]
  • [Mt 24,17-21]
  • [Mk 13,14-16]
  • [Flp 3,7-8]

32

 • Łk 17,32
  • [Rdz 19,17]
  • [Rdz 19,26]
  • [2 P 2,18-22]

33

 • Łk 17,33
  • Rdz 19,26
   • Mdr 10,7
    • Pwt 32,32
    • Rdz 19,26
   • Łk 17,32
  • Mt 10,39
  • J 12,25
   • Iz 53,10-12
   • Mt 16,25
  • Łk 9,24
  • Mt 24,40-41

34

 • Łk 17,34
  • [Ez 9,4-6]
  • [Ml 3,16-18]
  • [Rz 11,4-7]
  • [1 Tes 4,16-17]
  • [2 P 2,9]

35

 • Łk 17,35
  • [Wj 11,5]
  • [Sdz 16,21]

36

 • Łk 17,36

37

 • Łk 17,37
  • Mt 24,28
   • Łk 17,37
   • Iz 34,15
   • Hi 39,30
    • Mt 24,28p
   • Mt 25,32
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)