Łk 1, 5-17

5 Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. 6 Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. 7 Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś już posunęli się w latach. 8 Kiedy według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, 9 jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. 10 A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. 11 Wtedy ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. 12 Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. 13 Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. 14 Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. 15 Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. 16 Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga; 17 on sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych – do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały.

5

 • Łk 1,5
  • 1Krn 24,10

6

 • Łk 1,6
  • sprawiedliwy wobec Boga
   • [Łk 16,15]
   • [Rdz 6,9]
   • [Rdz 7,1]
   • [Rdz 17,1]
   • [Hi 1,1]
   • [Hi 1,8]
   • [Hi 9,2]

7

 • Łk 1,7
  • Rdz 18,11
  • Sdz 13,2-5
  • 1Sm 1,5-6

8

 • Łk 1,8
  • [Lb 18,7]
   • Wj 26,33

9

 • Łk 1,9
  • [1 Sm 2,28]
  • [Hbr 9,6]

10

 • Łk 1,10
  • [Kpł 16,17]
  • [Hbr 4,14]
  • [Hbr 9,24]
   • 1Kor 10,6+
   • Hbr 7,25

11

 • Łk 1,11
  • Mt 1,20+

12

 • Łk 1,12
  • [Sdz 6,22]
  • [Sdz 13,22]
  • [Hi 4,14-15]
  • [Dn 10,7]
  • [Mk 16,5]
  • [Łk 1,29]
  • [Łk 2,9-10]
  • [Dz 10,4]
  • [Ap 1,17]

13

 • Łk 1,13
  • nie bój się
   • [Łk 24,36-40]
   • [Sdz 6,23]
   • [Dn 10,12]
   • [Mt 28,5]
   • [Mk 16,6]
  • twoja prośba została wysłuchana
   • [Rdz 25,21]
   • [1 Sm 1,20-23]
   • [Ps 118,21]
   • [Dz 10,31]

14

 • Łk 1,14
  • [Łk 1,58]
  • [Rdz 21,6]
  • [Prz 15,20]
  • [Prz 23,15]
  • [Prz 23,24]

15

 • Łk 1,15
  • Lb 6,2-3
  • Łk 1,41
   • Łk 1,15
    • Lb 6,2-3
    • Jr 1,5
  • Jr 1,5
   • Iz 49,1
    • Iz 41,1
    • Ps 2,7
    • Ga 1,15
    • Hbr 4,12
    • Ap 1,16
    • Ap 19,15
   • Iz 49,5
    • Flp 2,8-11
    • J 17,5
   • Ga 1,15
   • Rz 8,29
    • Dz 13,48+
    • Flp 3,21
     • 1Kor 15,47-49
     • Rz 8,23
     • 1Kor 15,23-28
    • 1Kor 15,49
     • Flp 3,21
     • Rz 8,29+
     • J 3,5-6
    • Kol 1,18
     • Kol 1,24
     • Ef 1,22-23
     • Ef 5,23n
     • 1Kor 15,20
     • Ap 1,5

16

 • Łk 1,16
  • [Łk 1,76]
  • [Iz 40,3-5]
  • [Iz 49,6]
  • [Dn 12,3]
  • [Ml 3,1]
  • [Mt 3,1-6]
  • [Mt 21,32]

17

 • Łk 1,17
  • Mt 17,10-13+
  • Ml 3,23-24
  • Syr 48,10-11
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie