J 5, 17-30

17 Lecz Jezus im odpowiedział, Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam. 18 Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. 19 W odpowiedzi na to Jezus im mówił, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. 20 Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. 21 Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. 22 Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, 23 aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. 24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. 25 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. 26 Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi, mieć życie w sobie. 27 Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. 28 Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego, 29 i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia. 30 Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.

Drzewo skrutacji

17

 • J 5,17
  • J 7,23
  • J 9,4
   • J 11,9-10
   • J 12,35-36
   • J 4,34
    • Pwt 8,3+
    • J 1,1+
    • J 6,38-40
    • J 17,4
    • J 19,30

18

 • J 5,18
  • J 7,1
   • Mk 9,30p
  • J 7,19
   • Rz 2,17-23
  • J 7,25
  • J 11,53
  • J 2,16
  • Mdr 2,16
   • Mt 5,11
    • Dz 5,41
     • Flp 1,29
     • Kol 1,24
     • Hbr 10,34
  • Mdr 10,33
  • Flp 2,6
   • Kol 1,15-20
   • Hbr 1,3
    • Ef 1,7
    • Kol 1,14
    • Dz 2,33+
   • J 1,1n
   • J 5,18
    • J 7,1
    • J 7,19
    • J 7,25
    • J 11,53 J 2,16
    • Mdr 2,16
    • Mdr 10,33
    • Flp 2,6
     • Kol 1,15-20
     • Hbr 1,3
     • J 1,1n
     • J 5,18
     • J 1,1n
     • J 5,18
     • J 10,33
   • J 10,33
    • Łk 22,70-71
    • J 5,18
     • J 7,1
     • J 7,19
     • J 7,25
     • J 11,53 J 2,16
     • Mdr 2,16
     • Mdr 10,33
     • Flp 2,6

19

 • J 5,19
  • J 8,28-29
  • [Wj 4,11]
  • [Prz 2,6]
  • [Ps 138,3]
  • [Ps 27,14]
  • [Iz 45,24]
  • [Jr 17,10]
  • [Łk 21,15]
  • [Rz 8,11]
  • [Ef 3,16]
  • [Kol 1,11]
  • [Flp 3,21]
  • [Flp 4,13]
  • [1 Tes 4,14]
  • [2 Kor 12,9-10]
  • [2 Kor 4,14]
  • [Ap 2,23]

20

 • J 5,20
  • J 3,35
  • Ojciec kocha Syna
   • [Mt 3,17]
   • [Mt 17,5]
   • [J 3,35]
   • [J 17,26]
   • [2 P 1,17]

21

 • J 5,21
  • Pwt 32,39
   • Iz 42,8+
   • 1Sm 2,6+
   • Iz 19,22
  • 1Sm 2,6
   • Pwt 32,39
   • 2Krl 5,7
   • Mdr 16,13
    • 1Sm 2,6
   • Ps 30,4
    • Lb 16,33+
    • 1Sm 2,6
   • Tb 13,2
    • Tb 3,11
    • Tb 8,5
    • Tb 8,15
    • Ps 144,1
    • 1Krn 29,10
    • Dn 3,26
    • Łk 1,68
    • Ef 1,3 1Sm 2,6
    • Mdr 16,13
    • Pwt 32,39
    • Mdr 16,15
   • Jk 4,12
    • Mt 10,28p
    • 1Sm 2,6+
    • Rz 14,4
  • 2Krl 5,7
   • Rdz 30,2
   • 1Sm 2,6+
  • J 3,35+

22

 • J 5,22
  • J 5,27
   • Dn 7,13
    • Mt 24,30
    • Mt 26,64p
    • Ap 1,7
    • Ap 14,14
    • Mt 8,20+
   • Dn 7,22
    • Ap 11,7
    • Ap 13,7
    • Ap 20,4
    • Mk 1,15
  • Dz 10,42+

23

 • J 5,23
  • J 17,6+
  • [Iz 43,11]
  • [Iz 45,15]
  • [Iz 45,21]
  • [Za 9,9]
  • [Mt 10,37]
  • [Mt 22,37-38]
  • [Łk 12,8-9]
  • [Rz 14,7-9]
  • [1 Kor 16,22]
  • [1 Kor 6,19]
  • [1 Kor 10,31]
  • [2 Kor 5,14]
  • [2 Kor 5,19]
  • [Ef 6,24]
  • [Tt 2,14]
  • [Tt 2,13]
  • [Tt 3,4-6]
  • [2 P 1,1]

24

 • J 5,24
  • J 10,27
  • J 18,37
   • J 3,35+
   • J 3,11+
   • J 10,26+
   • 1J 3,19+
  • J 3,11+
  • J 3,18
  • 1J 3,14

25

 • J 5,25
  • J 11,25-26
  • nadchodzi godzina
   • [J 4,23]
   • [J 13,1]
   • [J 17,1]
  • umarli usłyszą głos Syna Bożego
   • [J 5,21]
   • [J 5,28]
   • [Łk 9,60]
   • [Łk 15,24]
   • [Łk 15,32]
   • [Rz 6,4]
   • [Ef 2,1]
   • [Ef 2,5]
   • [Ef 5,14]
   • [Kol 2,13]
   • [Ap 3,1]

26

 • J 5,26
  • J 3,35+
  • [Wj 3,14]
  • [Ps 36,9]
  • [Ps 90,2]
  • [Jr 10,10]
  • [Dz 17,25]
  • [1 Tm 1,17]
  • [1 Tm 6,16]

27

 • J 5,27
  • Dn 7,13
   • Mt 24,30
    • Za 12,10-12
    • Ap 1,7
    • Mt 8,20+
    • Dn 7,13-14
    • Mt 26,64
   • Mt 26,64p
   • Ap 1,7
    • Dn 7,13
    • Za 12,10
    • Za 12,14
    • J 19,37
    • Mt 24,30+
   • Ap 14,14
   • Mt 8,20+
  • Dn 7,22
   • Ap 11,7
    • Dn 7,21
   • Ap 13,7
    • Dn 7,21
    • Dn 7,6
   • Ap 20,4
    • Dn 7,22
    • Ap 19,10+
    • Ap 13,15-17
    • Ap 5,10
   • Mk 1,15

28

 • J 5,28
  • Mt 8,20+
  • J 11,43-44
  • J 3,11+
  • Dn 12,2
   • J 5,28-29
   • 2Mch 7,9+
   • Ez 37,10+
   • Iz 66,24
    • Mk 9,48
    • Jdt 16,17
    • Syr 7,17
  • Dz 24,15
   • Mt 5,17+
   • J 5,29+
   • Dz 23,6+
  • Mt 16,27
   • Mt 25,31n
   • 2Tes 1,7
    • Ap 14,13
    • 1Kor 1,7+
   • Ps 62,13+
  • Mt 25,46
   • Dn 12,2
   • J 5,29

29

 • J 5,29
  • [Dn 12,2-3]
  • [Dz 24,15]

30

 • J 5,30
  • J 4,34
   • Pwt 8,3+
   • J 1,1+
   • J 6,38-40
   • J 17,4
   • J 19,30
  • J 6,38
   • J 4,34
   • J 5,30
    • J 4,34
    • J 6,38
   • J 14,31
   • J 12,27+
   • J 3,35+
   • J 10,28-29
   • J 17,12
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie