J 20, 19-31

19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! 20 A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 21 A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. 22 Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! 23 Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. 24 Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 25 Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. 26 A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! 27 Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. 28 Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: Pan mój i Bóg mój! 29 Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 30 I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. 31 Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Drzewo skrutacji

19

 • J 20,19
  • J 16,16
   • J 7,33
   • J 14,19
  • J 14,27
   • 2Tes 3,16
   • Rz 5,1
   • Ef 2,14-18
  • Łk 24,16
  • pokój wam!
   • [Ps 85,8-10]
   • [Iz 57,18-19]
   • [Mt 10,13]
   • [Łk 24,36]
   • [J 20,21]
   • [J 14,27]
   • [J 16,33]
   • [Rz 15,33]
   • [Ef 2,14]
   • [Ef 6,23]
   • [Flp 1,2]
   • [2 Tes 3,16]
   • [Hbr 7,2]
   • [Ap 1,4]

20

 • J 20,20
  • pokazał im ręce i bok
   • [J 20,27]
   • [Łk 24,39-40]
   • [1 J 1,1]
  • Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana
   • [J 16,22]
   • [Iz 25,8-9]
   • [Mt 28,8]
   • [Łk 24,41]

21

 • J 20,21
  • J 15,11
   • J 3,29
   • J 16,21
   • J 16,22
   • J 17,13
   • 1J 1,4
  • J 16,22
   • J 14,19
   • J 15,11
   • J 20,20
   • Iz 66,14
  • J 17,18
   • J 10,18+
   • Wj 28,36
   • Wj 28,38
   • Hbr 10,10-14
   • J 4,23+
  • Mt 28,19
   • Mk 16,15-16
   • Łk 24,47
   • Dz 2,38+
   • Dz 1,8+
   • J 14,18-21

22

 • J 20,22
  • Mk 16,15
   • Mt 28,18-20
   • Mk 13,10
   • Kol 1,23
  • Łk 24,47n
  • Dz 1,8+
  • J 1,33+
  • Mt 16,19+
  • Mt 18,18+

23

 • J 20,23
  • [Mt 16,19]
  • [Mt 18,18]
  • [Mk 2,5-10]
  • [Dz 2,38]
  • [Dz 10,43]
  • [Dz 13,38-39]
  • [1 Kor 5,4]
  • [2 Kor 2,6-10]
  • [Ef 2,20]
  • [1 Tm 1,20]

24

 • J 20,24
  • J 11,16
   • Mk 10,32
  • J 14,5
   • J 11,16
    • Mk 10,32
   • J 13,36
    • J 2,19+
    • J 8,21
     • J 7,34+
     • Pwt 24,16
     • Ez 18,20
     • Ez 33,12-20
     • J 13,33
     • J 13,36
    • J 21,18-19

25

 • J 20,25
  • widzieliśmy Pana
   • [J 21,7]
   • [Mk 16,11]
   • [Łk 24,34-40]
   • [Dz 5,30-32]
   • [Dz 10,40-41]
   • [1 Kor 15,5-8]
  • niedowierzanie
   • [J 6,30]
   • [Hi 9,16]
   • [Ps 95,8-10]
   • [Ps 106,21-24]
   • [Mt 16,1-4]
   • [Mt 27,42]
   • [Łk 24,25]
   • [Łk 24,39-41]
   • [Hbr 3,12]
   • [Hbr 3,18-19]
   • [Hbr 4,1-2]
   • [Hbr 10,38-39]

26

 • J 20,26
  • J 14,27
   • 2Tes 3,16
    • 1Tes 5,23
     • 2Tes 3,16
     • Iz 11,6+
     • 1Tes 3,13+
   • Rz 5,1
   • Ef 2,14-18

27

 • J 20,27
  • J 19,34+
  • [1 J 1,1-2]
  • [Łk 9,41]

28

 • J 20,28
  • Pan mój i Bóg mój
   • [J 20,31]
   • [J 5,23]
   • [J 9,35-38]
   • [Ps 118,24-28]
   • [Iz 25,9]
   • [Iz 40,9-11]
   • [Mt 14,33]

29

 • J 20,29
  • J 4,48
   • Mt 12,38np
  • Łk 1,45
  • błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
   • [2 Kor 5,7]
   • [Hbr 11,1]
   • [Hbr 11,27]
   • [Hbr 11,39]
   • [1 P 1,8]

30

 • J 20,30
  • J 12,37
   • J 2,11+
   • Pwt 29,1-3
  • Pwt 34,10-12

31

 • J 20,31
  • Dz 3,16+
  • abyście wierzyli
   • [J 3,15-16]
   • [J 3,18]
   • [J 3,36]
   • [J 5,24]
   • [J 5,39-40]
   • [J 6,40]
   • [J 10,10]
   • [Mk 16,16]
   • [1 P 1,9]
   • [1 J 2,23-25]
   • [1 J 5,10-13]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie