J 2, 13-25

13 Zbliżała się pora Paschy żydowskiej, i Jezus przybył do Jerozolimy. 14 W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. 15 Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. 16 Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł, Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! 17 Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano, Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. 18 W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego, Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? 19 Jezus dał im taką odpowiedź, Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. 20 Powiedzieli do Niego Żydzi, Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? 21 On zaś mówił o świątyni swego ciała. 22 Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 23 Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. 24 Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał 25 i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.

Drzewo skrutacji

13

 • J 2,13
  • [Wj 12,6-14]
  • [Lb 28,16-25
  • [Pwt 16,1-8]
  • [J 2,23]
  • [J 5,1]
  • [J 6,4]
  • [J 11,55]
  • [Łk 2,41]

14

 • J 2,14
  • [Pwt 14,23-26]
  • [Mt 21,12]
  • [Mk 11,15]
  • [Łk 19,45-46]

15

 • J 2,15
  • Ml 3,1-4
  • [Za 4,6]
  • [J 18,6]
  • [2 Kor 10,4]

16

 • J 2,16
  • Za 14,21
  • [Iz 56,5-11]
  • [Jr 7,11]
  • [Mt 21,13]
  • [Mk 11,17]
  • [1 Tm 6,5]
  • [2 P 2,3]

17

 • J 2,17
  • Ps 69,10
   • Ps 119,139
   • J 2,17
   • Rz 15,3
    • Rz 14,19
    • 1Kor 8,1
    • 1Kor 13,5

18

 • J 2,18
  • J 6,30
   • Mt 16,1-4
   • Mk 15,32
    • Łk 23,39-43
   • Wj 16,4n+
   • Łk 11,29-32
   • J 1,21+
   • J 2,11+
  • J 4,48
   • Mt 12,38np
   • J 20,29
    • Łk 1,45
  • Mt 26,61+

19

 • J 2,19
  • [J 10,17-18]
  • [J 11,25]
  • [Mk 8,31]
  • [Dz 2,24]
  • [Dz 2,32]
  • [Dz 3,15]
  • [Dz 3,26]
  • [Rz 4,24]
  • [Rz 6,4]
  • [Rz 8,11]
  • [1 Kor 15,3-4]
  • [1 Kor 15,12]
  • [Kol 2,12]
  • [1 P 3,18]

20

 • J 2,20
  • Mt 12,6+
  • Mt 12,38-40+

21

 • J 2,21
  • J 1,14+
  • świątynia ciała
   • [1 Kor 3,16]
   • [1 Kor 6,19]
   • [2 Kor 6,16]
   • [Ef 2,20-22]
   • [1 P 2,4-5]

22

 • J 2,22
  • J 14,26+
  • J 5,39+
  • przypomnieli sobie uczniowie Jego
   • [J 2,17]
   • [J 12,16]
   • [J 14,26]
   • [J 16,4]
   • [Łk 24,7-8]
   • [Łk 24,44]
   • [Dz 11,16]
  • i uwierzyli Pismu i słowu
   • [J 2,11]
   • [J 20,8-9]

23

 • J 2,23
  • [J 3,2]
  • [J 6,14
  • [J 7,31]
  • [J 8,30-31]
  • [Ga 5,6]
  • [Ef 3,16-17]
  • [Jk 2,19-20]

24

 • J 2,24
  • [1 Sm 16,7]
  • [1 Krn 28,9]
  • [Jr 17,9-10]
  • [Mt 9,4]
  • [Mk 2,8]
  • [J 1,42]
  • [J 1,46-47]
  • [J 6,64]
  • [J 16,30]
  • [Dz 1,24]
  • [Hbr 4,13]
  • [Ap 2,23]

25

 • J 2,25
  • [Rdz 18,15]
  • [Pwt 8,2]
  • [2Sm 7,20]
  • [1Krl 8,39]
  • [1Krn 28,9]
  • [2Krn 6,30]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie